ساختارسازمانی

-دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها


  
مستندات قانوني:
به استناد تبصره ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر، ماده 11 آيين‌نامه داخلي شوراهاي اسلامي شهرستان، ماده 14 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان و ماده 13 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استان‌ها، دستورالعمل شرح وظايف، تركيب ، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها به شرح زير در جلسه مورخ 10/12/85 شورای عالی استانها به تصویب رسید.
 
ماده 1- به منظور بررسي دقيق و كارشناسي مسائل، پيشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌هاي ارجاعي به شوراهاي موضوع اين آيين‌نامه و در راستاي كارآمدي و انجام صحيح‌تر وظايف قانون شوراها، شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها كميسيون‌هاي تخصصي را متشكل از اعضاي شوراهاي فوق‌الذكر تشكيل مي‌دهند.
 
ماده 2- عضويت هركدام از اعضاي شوراهاي مشمول اين دستورالعمل با درنظرگرفتن شاخص‌ها و معيارهاي زير خواهد بود:
الف - داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط
ب - داشتن تجربه و مهارت‌هاي مرتبط
ج - علاقمندي و تمايل اعضاء
تبصره1- تعداد اعضاي هر كميسيون حداقل سه نفر بوده و هريك از اعضاي شورا موظف است حداقل عضو يك كميسيون اصلي باشد.
تبصره2- اعضاي كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا، تصويب شورا و حكم رییس شورا به مدت يكسال منصوب مي‌شوند.
 
ماده 3- تعداد كميسيون‌هاي تخصصی شوراها بدین شرح است:
            الف - شوراي عالي استان‌ها 4 كميسيون به شرح زير:
 1. كميسيون عمران             
 2. كميسيون برنامه و بودجه
 3. كميسيون حقوقي                       
 4. كميسيون فرهنگي     
     
ب - شوراي اسلامي استان داراي ده عضو به بالا 3 كميسيون به شرح زير:
 1. كميسيون توسعه ، عمران و خدمات شهري و روستايي
 2. كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي
 3. كميسيون فرهنگي و اجتماعي
 
ج - شوراي استان زير 10 نفر عضو، 2 كميسيون به شرح زير:
 1. برنامه ، بودجه و عمران شهري و روستايي
 2. كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و حقوقي
 
هـ - شوراهاي شهرستان ، 2 كميسيون به شرح زير:
 1. كميسيون برنامه، بودجه و عمران شهري و روستايي
 2. كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي 
 
و - شوراهاي كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها داراي 3 كميسيون به شرح زير:
1- كميسيون توسعه و عمران و خدمات شهري
2- كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي
3- كميسيون فرهنگي و اجتماعي
ز- ساير شهرها داراي دو كميسيون به شرح زير:
 1. كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهري
 2. كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي
تبصره - شوراها مي‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصي را به عنوان زيرمجموعه كميسيون‌ها تشكيل و فعال نمايند. ایجاد کمیسیون های جدید می بایست به اطلاع شورای فرادست برسد.
 
ماده 4 - جلسات كميسيون‌ها با حضور حداقل  اعضاء اصلی رسميت يافته و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر به تصويب مي‌رسد.
 
ماده 5 - هريك از كميسيون‌ها در اولين جلسه خود با ورقه و رأي مخفي از بين اعضاء يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي و مخبر كميسيون به مدت يكسال انتخاب مي‌نمايند.
تبصره - يك هفته قبل از اتمام مهلت يكساله افراد مذكور مجدداً انتخابات انجام می شود، انتخاب مجدد افراد بلامانع می باشد.
 
ماده6 - رئيس كميسيون موظف است هر ماه يكبار گزارشي از نحوه تشكيل جلسات، تعداد جلسات و چگونگي حضور و غياب اعضاء را به رئيس شورا ارائه نمايد.
 
ماده 7 - كميسيون‌هاي شورا موظفند با توجه به ماهيت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح و مسائل ارجاعي به آنها از سوی رییس شورا یا هیئت رییسه در مقام کمیسیون اصلی یا بعنوان کمیسیون فرعی با تشکیل جلسه رسمی به بررسی كارشناسي آنها پرداخته و نهايتاً نظرات خود را در قالب مصوبه كميسيون‌ كه به تأیيد اكثريت اعضاي كميسيون رسيده به رئيس شورا ارائه نمایند. رئیس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئیس کمیسیون منعکس خواهد نمود.
 
ماده 8 -  حداكثر زمان براي بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها يكماه بوده مگر در مواردي كه نياز به زماني بيشتر با نظر رياست شورا دارد.
 
ماده 9 -  به غير از طرح‌ها و لوايح ارجاعي ،كميسيون‌ها مي‌توانند پيشنهادات خود را در قالب طرح بررسي و به تصويب رسانده و به هيئت رئيسه ارائه نمايند.
 
ماده10 - كميسيون‌ها و کمیته های زیر مجموعه آن در صورت نياز مي‌توانند از خدمات كارشناسي و مشاوره‌اي با پرداخت حق‌الزحمه لازم استفاده نمايند.
 
ماده11 - كميسيون‌ها و کمیته های تخصصی در صورت نياز مي‌توانند بنا به موضوعات مطروحه از نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر براي حضور در جلسات توسط رئیس شورا بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.
 
ماده 12- وظايف كلي و عام كميسيون‌ها به شرح زير مي‌باشد:
 1. بررسي طرح‌ها، پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله
 2. ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي جديد به هيئت رئيسه و اجلاس عمومي
 3. ارائه راهكارهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي شوراها
 4. پیشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصین توسط رییس شورا به منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح.  
 5. بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شوراهاي موضوع آيين‌نامه براساس ماهيت و نوع فعاليت هر کمیسیون.
 6.  بررسي و انطباق مصوبات شوراهاي پایه در شوراهاي فرادست مربوطه بنابه تخصص و موضوع كار هر کمیسیون
تبصره 1 - وظایف جداگانه و تخصصی هرکدام از کمیسیونهای چهارگانه با توجه به چارچوب و عناوین و موضوع هر کمیسیون توسط شورا تعریف و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - هرکدام از کمیسیونهای شورا برای ثبت مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات و همچنین نگهداری مطلوب سوابق مکاتبات و مراسلات، دفتر صورتجلسه جداگانه خواهند داشت که در آن تمامی مذاکرات، مباحث، دستورجلسات، تصمیمات و مصوبات همچنین نحوه حضور و غیاب اعضای کمیسیون ثبت خواهد شد و به امضاء کلیه اعضاء خواهد رسید.
تبصره 3 - برای اجرای مفاد تبصره 2 و انجام سایر امور محوله به کمیسیونها و پیگیری امور مربوطه هر کمیسیون یک نفر کارشناس مرتبط و خبره را بعنوان دبیر کمیسیون جذب خواهند نمود.
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟