چهارشنیه 14 آذر 97

-
دستور کار جلسه:
  1.  برسی لایحه شماره 19609/97 مورخ 07/08/1397 شهرداری مبنی بر تمدید زمان اجاره بهای سفره خانه و رستوران واقع در پارک کوهستان با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی
  2. بررسی لایحه شماره 19610/97 مورخ 07/08/1397 شهرداری مبنی بر تمدید زمان اجاره بهای گلخانه واقع در پارک بهشت با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی
  3. بررسی لایحه شماره 19762/97مورخ 12/08/1397 شهرداری مبنی بر درخواست استرداد وجه اقای داریوش دوستی با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی
  4. بررسی لایحه شماره 15666/97 مورخ 14/6/1397 شهرداری مبنی بر لیست دعاوی شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی
  5. بررسی لایحه شماره 12302/97 مورخ 4/5/97 شهرداری قرارداد وکالت آقای محمود رضا انصاری با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی
  6. بررسی لایحه شماره 3814/97مورخ 24/2/1397 شهرداری مبنی بر توافقنامه پروژه شهرک نمایشگاهی .
  7. بررسی لایحه شماره 21479/97 مورخ 8/9/1397 شهرداری مبنی بر مزایده عمومی واگذاری عملیات جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک ( بازیافت )
  8. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص نامه آقای اسدیان عضو محترم شورای اسلامی
  9. بررسی نامه های رسیده از فرمانداری
  10. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص کمیسیون های مرتبط با شهرداری ( کمیسیون های ماده 100شامل بدوی / تجدید نظر ماده صد / مرغ ، 77تحویل معاملات عمده ، قطع اشجار ، نام گذاری و ...)
 
دستور کار اول :
برسی لایحه شماره 19609/97 مورخ 07/08/97 شهرداری مبنی بر تمدید زمان اجاره بهای سفره خانه و رستوران واقع در پارک کوهستان موضوع مطرح وبا توجه به حضور شهردار جدید مقرر گردید در شرایط  کنونی از دستور کار شورا خارج گردد .
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 19610/97 مورخ 07/08/1397 شهرداری مبنی بر تمدید زمان اجاره بهای گلخانه واقع در پارک بهشت موضوع مطرح وبا توجه به حضور شهردار جدید مقرر گردید در شرایط کنونی از دستور کار شورا خارج گردد .
دستور کار سوم  :
بررسی لایحه شماره 19762/97مورخ 12/08/1397 شهرداری مبنی بر درخواست استرداد وجه اقای داریوش دوستی موضوع مطرح که پس از موافقت و تصویب مقرر گردید ضمن کسر هزینه خدمات پرسنلی و اداری شهرداری ، نسبت به استرداد وجه اقدام صورت گیرد./
 
 
 
 
 
 
دستور کار چهارم :
بررسی لایحه شماره 15666/97 مورخ 14/6/97 شهرداری مبنی بر لیست دعاوی شهرداری ، با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی موضوع مطرح و جهت استحضار اعضا و نظارت بر فرآیند پرونده ها به کمیسیون حقوقی ارجاع گردید./
دستور کار پنجم :
بررسی لایحه شماره 12302/97 مورخ 4/5/97 شهرداری قرارداد وکالت آقای محمود رضا انصاری با نظر کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری و کمیته حقوقی موضوع مطرح و با نظریه کمیسیون موافقت  گردید ./
 
دستور کار ششم :
بررسی لایحه شماره3814/97مورخ 24/2/97 شهرداری مبنی بر توافقنامه پروژه شهرک نمایشگاهی موضوع مطرح تا شهرداری برابر موارد و بندهای مندرج در نظریه کمیسیون ؛ در خصوص بند یکم و دوم اقدامات استعلامی انجام گردیده و در خصوص بند سوم نظریه کمیسیون ، شهرداری ضمن تهیه و ارائه نقشه ها و کاربری موقعیت مورد نظر موارد را به شورا منعکس نماید. نهایتاً پس از بررسی موارد مذکور و اخذ نتایج ، جهت تصمیم مقتضی به شورا منعکس گردد./
دستور کار هفتم :
بررسی لایحه شماره 21479/97 مورخ 8/9/97 شهرداری مبنی بر مزایده عمومی واگذاری عملیات جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک ( بازیافت ) موضوع مطرح و به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردید./
 
دستور کارهشتم :
نامه آقای اسدیان عضو محترم شورای اسلامی به جلسه آتی موکول گردید ./
 
دستور کار نهم:
بررسی نامه های رسیده از فرمانداری
دستور کار دهم :
بررسی و اخذ تصمیم در خصوص کمیسیون های مرتبط با شهرداری ( کمیسیون های ماده 100شامل بدوی / تجدید نظر / مرغ ، 77تحویل معاملات عمده ،قطع اشجار ، نامگذاری و ...) موضوع مطرح و به جلسه آتی موکول گردید./
 
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟