یکشنبه 11 آذر 97

دستور کار جلسه:
  1.  بررسی لایحه شماره 21277/97 مورخ 6/9/97 شهرداری مبنی بر تعدیل عوارض در سه ماه پایان سال 1397
  2. بررسی لایحه شماره 21281/97 مورخ 5/9/97 شهرداری مبنی بر بهای خدمات آتشنشانی
  3. بررسی نامه های رسیده از فرمانداری 
  4. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص قراردادهای حسابرسی شورا ، شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی
  5. بررسی نامه های اداری ، مردمی و اعضای محترم
دستور کار اول :
بررسی لایحه شماره 21277/97 مورخ 6/9/97 شهرداری مبنی بر تعدیل عوارض در سه ماه پایان سال 1397 موضوع مطرح و ابتدا با دو فوریت آن موافقت و مقرر گردید برای پرداخت نقدی برای دی30درصد ، بهمن25درصد و اسفندماه15 درصد  تخفیف و برای پرداخت نقد و اقساط برای موارد مذکور به ترتیب 20 ، 15 و 10 درصد تخفیف مورد موافقت و تصویب اعضای محترم  قرار گرفت. شایان ذکر است اعمال تعدیل صرفاً برای یکی از تعدیل های مصوب قابل اجرا می باشد و استفاده همزمان از دو تعدیل ممنوع بوده ومی توان تعدیل بیشتر را به تشخیص ، جایگزین و مورد استفاده قرار داد./
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 21281/97 مورخ 5/9/97 شهرداری مبنی بر بهای خدمات آتشنشانی مطرح و پس ازبررسی و بازنگری مجدد مورد تصویب قرار گرفت./
دستور کار سوم  :
نامه های رسیده از فرمانداری  قرائت گردید./
 
دستور کار چهارم :
بررسی و اخذ تصمیم در خصوص قراردادهای حسابرسی شورا به شماره 07521/05/م مورخ 30/7/97 ، شهرداری به شماره 07522/05/م مورخ 30/7/97  و سازمان حمل و نقل همگانی به شماره 07520/05/م مورخ 30/7/97  موضوع مطرح و مورد موافقت و تصویب  اعضای محترم قرار گرفت./
 
دستور کار پنجم :
بررسی نامه های اداری ، مردمی و اعضای محترم
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟