چهارشنبه 19 دی 97

-
دستور کار جلسه:
  1.  بررسی لایحه شماره 24302/97 مورخ 4/10/97 شهرداری مبنی بر در خواست آقای بهروز امیدوار ، با قید دو فوریت
  2. بررسی لایحه شماره 21479/97 مورخ 8/9/97 شهرداری مبنی بر مزایده عمومی واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماند خشک (بازیافت )
  3. بررسی لایحه شماره 24167/97 مورخ 6/10/97 مبنی بر تخصیص اراضی شرکت عمران
  4. بررسی نامه مورخ 16/10/97 آقای مومنی عضو محترم شورای اسلامی در خصوص استعفاء نامبرده از عضویت در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری
  5. بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
دستور کار اول :
بررسی لایحه شماره 24302/97 مورخ 4/10/97 شهرداری مبنی بر در خواست آقای بهروز امیدوار ، با قید دو فوریت موضوع مطرح و با موضوع دو فوریت مخالفت و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سرمایه گذاری ، گردشگری وحقوقی ارجاع گردید./
 
 
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 21479/97 مورخ 8/9/97 شهرداری مبنی بر مزایده عمومی واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماند خشک (بازیافت ) موضوع مطرح و مقرر گردید جهت بررسی دقیق و تبعات احتمالی حقوقی و جمیع جهات موضوع مورد پیگیری قرار گرفته و گزارش آن در جلسه آتی به شورا واصل گردد./
 
دستور کار سوم  :
بررسی لایحه شماره 24167/97 مورخ 6/10/97 مبنی بر تخصیص اراضی شرکت عمران موضوع مطرح و به جلسات آتی موکول گردید./
دستور کار چهارم :
بررسی نامه مورخ 16/10/97 آقای مومنی عضو محترم شورای اسلامی در خصوص استعفاء نامبرده از عضویت در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری موضوع مطرح و با درخواست نامبرده موافقت گردید.همچنین آقای استادی (معاون محترم خدمات شهری شهرداری بهارستان) با اکثریت آراء انتخاب و جایگزین ایشان گردیدند./
 
دستور کار پنجم :
بررسی نامه های اداری (فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 


 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟