چهارشنبه 5 دی 97

-
دستور کار جلسه:
  1.  بررسی نامه شماره 22257/1/2025 مورخ 26/9/97 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 1173مورخ 14/9/97 مبنی بر تفویض اختیار شهردار
  2. بررسی لایحه شماره 22068/97 مورخ 14/9/97شهرداری و  نامه شماره 23285/1/2025مورخ 27/9/97فرمانداری محترم در خصوص  پرداخت حق الزحمه اعضاء کارشناسان مشورتی هیأت تطبیق مصوبات شهرستان در 6 ماهه اول سال جاری 97
  3. بررسی نامه های اداری (فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
دستور کار اول :
بررسی نامه شماره 22257/1/2025 مورخ 26/9/97 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 1173مورخ 14/9/97                            مبنی بر تفویض اختیار شهردار موضوع مطرح و در خصوص ردیف های تفویض اختیار مقرر گردید با توجه به نامه کمیته انطباق     ردیف های 2 ، 6 ، 10 ، 14 ، 15 و 16 مصوبه تفویض اختیار ، مطابق نظریه کمیته انطباق مورد تنفیذ و تمکین قرار گرفت و در خصوص ردیف های 4 ، 5 ، 7 ، 8 و 9 باتوجه به سابقه قبل و همچنین تسریع در اجرای امور شهرداری مورد اصرار و تصویب اعضای شورا قرار گرفت./
 
دستور کار دوم :
بررسی لایحه شماره 22068/97 مورخ 14/9/97شهرداری و  نامه شماره 23285/1/2025مورخ 27/9/97فرمانداری محترم در خصوص  پرداخت حق الزحمه اعضاء کارشناسان مشورتی هیأت تطبیق مصوبات شهرستان در 6 ماهه اول سال جاری 97موضوع مطرح و با پرداخت حق الزحمه کارشناسان به مبلغ 000/000/ 140(صدو چهل میلیون )ریال موافقت و مورد تصویب اعضای محترم شورا رسید ./
 
دستور کار سوم  :
 
بررسی نامه های اداری(فرمانداری و...) ، مردمی و اعضای محترم
 
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟