یکشنبه 28 اسفند 97

-بررسی لایحه شماره 30255/97 مورخ 20/12/97 شهرداری مبنی بر اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری با نظر کارشناسی کمیسیون تلفیق موضوع مطرح و با مبلغ 000/000/816/503(پانصد و سه میلیارد و هشتصد و شانزده میلیون ) ریال  مورد موافقت و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت ./


بررسی لایحه شماره 30542/97 مورخ 13/12/97 شهرداری مبنی بر استمهال اسناد دریافتنی نکول شده  و تقسیط مطالبات با نظر کارشناسی کمیسیون تلفیق موضوع مطرح و با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./
 
  1. بررسی لایحه شماره 26608/97 مورخ 27/10/97 شهرداری مبنی بر استفساریه مصوبه1554 مورخ 27/12/96 با موضوع تعدیل عوارض ساختمانی با نظر کارشناسی کمیسیون تلفیق مطرح و مقرر گردید نظر شورای اسلامی شهر مبنی بر : تعدیل عوارض ساختمانی مذکورجهت صدور پروانه برای یک ملک میباشد علی ایحال شهردار محترم مجددا نیز میتواند پیشنهادات جدید خود را به شورای اسلامی شهر بهارستان ارئه نماید. در خصوص قسمت یا سوال دوم استفساریه شورای اسلامی شهر همچنان بر مصوبه خود اصرار دارد و با لغو مصوبه مذکور مخالف میباشد.   


بررسی لایحه شماره 30691/97 مورخ 30/11/97  شهرداری مبنی بر استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت سورن ونک موضوع مطرح و با توجه به مستندات و توضیحات نماینده شهرداری لایحه مذکور مورد موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./بررسی لایحه شماره 30827/97 مورخ 27/12/97 شهرداری در خصوص  کمک  به مراسم اعتکاف موضوع مطرح و با توجه به نامه شماره 281/97/ب مورخ 18/12/97 امام جمعه محترم شهر بهارستان ( تصاویر بپیوست)  ضمن موافقت با مساعدت به صورت پرداخت غیر نقدی ازشهرداری  با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./


بررسی نامه شماره 31145/97 مورخ 28/12/97 شهرداری با موضوع پاداش شهردار محترم مطرح و پس از تبادل نظر و پیشنهاد اعضای محترم شورای اسلامی شهر و با عنایت به نامه شماره 111724/1/20 مورخ 19/12/1397 استاندار محترم( تصویر بپیوست) ضمن موافقت مقرر گردید مکاتبه لازم در خصوص نامه مذکور جهت اقدام با شهرداری صورت پذیرد.
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟