چهارشنبه 8 خرداد 98

-دستور کار :
 
  1. بررسی نامه شماره 4558/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 287 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر پرداخت  بن کارگری به  کارگران فضای سبز  و رفت و روب و..
  2. بررسی نامه شماره 4550/1/2025 مورخ 4/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 305 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر واگذاری اراضی تجاری شرکت عمران
  3. بررسی لایحه شماره 3770/1/2025مورخ 23/2/98 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه سرویس مدارس  سال تحصیلی ، با قید دو فوریت ، با نظر کارشناسی
  4. بررسی لایحه شماره 5244/1/2025 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر برگزاری مناقصه محدود جهت قرارداد حجمی امور مربوطه به حفاظت فیزیکی ، انجام امور تمیز کاری نظافت و رفت و روب ساختمان شهرداری
  5. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم


مصوبات :


بررسی نامه شماره 4558/1/2025 مورخ 31/2/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 287 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر پرداخت  بن کارگری به  کارگران فضای سبز و رفت و روب قرائت ، و مقرر گردید مکاتبه لازم در خصوص سابقه موضوع و شرایط اقتصادی و تورم در خصوص مساعدت فرمانداری محترم انجام پذیرد .بررسی نامه شماره 4550/1/2025 مورخ 4/3/98 فرماندار محترم در خصوص مصوبه شماره 305 مورخ 25/2/98 شورا مبنی بر واگذاری اراضی تجاری شرکت عمران   قرائت و پیرو مصوبه 1430 مورخ 11/11/97 این شورا  موافقت خود را با تحویل گرفتن اراضی تجاری پیشنهادی جهت تسویه بدهی های شرکت عمران  در مواردی همچون صدور پایان کار و صدور پروانه و درج مبلغ معادل آن با نظر کارشناس رسمی دادگستری در حسابهای فی مابین  طی مصوبه 305 مورخ 25/2/98 اعلام نمود .بررسی لایحه شماره 3770/1/2025مورخ 23/2/98 شهرداری مبنی بر نرخ کرایه سرویس مدارس  سال تحصیلی ، با قید دو فوریت ، با نظر کارشناسی  کمیسیون خدمات شهری  مطرح ضمن موافقت با قید دوفوریت آن با نظریه کارشناسی کمیسیون خدمات شهری  موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./


بررسی لایحه شماره 5244/1/2025 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر برگزاری مناقصه محدود جهت قرارداد حجمی امور مربوطه به حفاظت فیزیکی ، انجام امور تمیز کاری، نظافت و رفت و روب ساختمانی شهرداری مطرح و مورد موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید .
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟