یکشنبه 22 اردیبهشت 98

-دستور کار :
 
  1. بررسی لایحه شماره 3541/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر بازنگری مصوبه 1554 مورخ 27/12/96 در خصوص تخفیف 70 درصد به پروانه های ساختمان با قید دو فوریت
  2. بررسی لایحه شماره 3241/98 مورخ 16/2/98 شهرداری مبنی بر ساماندهی خیابان الفت با قید فوریت
  3. بررسی لایحه شماره 3305/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر واگذاری اراضی تجاری شرکت عمران
  4. بررسی لایحه شکماره 3535/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر معا فیت کامل از پردخت بهای خدمات ترمیم ترانشه ناشی از حفاری سایت دادگستری
  5. بررسی لایحه شماره 3434/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر احداث زمین چمن مصنوعی مقابل دانشگاه شیخ بهایی از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی
  6. بررسی لایحه شماره 3436/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر کمک به آزادسازی زندانیان با جرائم غیر عمد
  7. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم

مصوبات:

بررسی لایحه شماره 3541/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر بازنگری مصوبه 1554 مورخ 27/12/96 در خصوص تخفیف 70 درصد به پروانه های ساختمان با قید دو فوریت  موضوع مطرح ، ابتدا با قید دو فوریت آن مخالفت و سپس لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید./


بررسی لایحه شماره 3241/98 مورخ 16/2/98 شهرداری مبنی بر ساماندهی خیابان الفت با قید فوریت موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون فنی ، عمرانی و برنامه بودجه ارجاع گردید./ و مقرر گردید کمیسیون ظرف مدت ده روزنتیجه را به صحن شورا ارائه نماید .


بررسی لایحه شماره 3305/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر واگذاری اراضی تجاری شرکت عمران در خصوص جذب مطالبات شهرداری با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم رسید .بررسی لایحه شماره 3535/98 مورخ 21/2/98 شهرداری مبنی بر معا فیت کامل از پردخت بهای خدمات ترمیم ترانشه ناشی از حفاری سایت دادگستری موضوع مطرح وجهت تشویق در تکمیل سایت مذکور، تا پایان سال جاری با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم این شورا رسید ./

بررسی لایحه شماره 3434/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر احداث زمین چمن مصنوعی مقابل دانشگاه شیخ بهایی از طریق سرمایه گذار بخش خصوص موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و حقوقی ارجاع گردید. و مقرر گردید کمیسیون نتیجه را ظرف مدت ده روز به شورا ارائه  نماید .


بررسی لایحه شماره 3436/98 مورخ 18/2/98 شهرداری مبنی بر کمک به آزادسازی زندانیان با جرائم غیر عمد به مبلغ 000/000/300 (سیصد میلیون ) ریال موضوع مطرح و با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید .
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟