چهارشنبه 18 اردیبهشت 98

-دستور کار :
  1. بررسی نامه  شماره 2265/1/2025 مورخ 12/2/98فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 148 مورخ 31/1/98 شورا در خصوص لایحه واگذاری استیجاری عرصه قسمتی از پارک گلستان برای شهر بازی
  2. بررسی لایحه شماره 28873/97 مورخ 09/12/97 شهرداری مبنی بر آیین نامه ارزش معاملات ساختمان  با نظر کارشناسی کمیسیون فنی ، عمرانی
  3. بررسی لایحه شماره 1456/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر تنظیف ، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی ، با نظر کارشناسی کمیسیون خدمات شهری
  4. بررسی لایحه شماره 3012/98 مورخ 12/2/98 شهرداری مبنی بر پرداخت بن کارگری به کارگران شرکتهای خدماتی تحت پیمان درامور نگهداری و تعمیرات فضای سبز ، رفت و روب و جمع آوری پسماند
  5. بررسی لایحه شماره 2945/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر جمع آوری و حمل  پسماند خشک قابل بازیافت
  6. بررسی لایحه شماره 3082/98 مورخ 11/2/98 شهرداری مبنی بر تمدید مجدد قرارداد دفع پسماند عادی ویژه و ضرورت دفع و بی خطر سازی آن و نیاز به قرارداد مجدد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
  7. بررسی اصلاحیه بودجه سال 1397 شورای اسلامی
  8. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترم

مصوبات :


بررسی نامه  شماره 2265/1/2025 مورخ 12/2/98فرماندار محترم مبنی بر مصوبه شماره 148 مورخ 31/1/98 شورا در خصوص لایحه واگذاری استیجاری عرصه قسمتی از پارک گلستان برای شهر بازی، قرائت گردید./


بررسی لایحه شماره 28873/97 مورخ 09/12/97 شهرداری مبنی بر آیین نامه ارزش معاملات ساختمان  با نظر کارشناسی کمیسیون فنی ، عمرانی ، موضوع مطرح و با نظریه کارشناسی کمیسیون ،موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید .ضمناً دفترچه آیین نامه ارزش معاملات ساختمان ممهور به مهر این شورا می باشد .بررسی لایحه شماره 1456/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر تنظیف ، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی ، با نظر کارشناسی کمیسیون خدمات شهری موضوع مطرح  وضمن موافقت  با نظر کمیسیون ، با لایحه  شهرداری مبنی بر پیشنهاد تمدید قرار داد ، مخالفت  و مقررگردید ،شهرداری وفق ضوابط و مقررات از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید  


بررسی لایحه شماره 3012/98 مورخ 12/2/98 شهرداری مبنی بر پرداخت بن کارگری به کارگران شرکتهای خدماتی تحت پیمان درامور نگهداری و تعمیرات فضای سبز ، رفت و روب و جمع آوری پسماند(لیست اسامی به شرح پیوست) موضوع مطرح و با لایحه  موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید.ضمنا مقرر گردید مبلغ مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد پرداخت گردد.


بررسی لایحه شماره 2945/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر جمع آوری و حمل  پسماند خشک قابل بازیافت موضوع مطرح و  مقرر گردید براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و به صورت فراخوان عمومی و برگزاری مزایده اقدامات لازم انجام و به شرح مذکور ، مورد تصویب اعضای محترم  این شورا قرار گرفت .بررسی لایحه شماره 3082/98 مورخ 11/2/98 شهرداری مبنی بر تمدید مجدد قرارداد دفع پسماند عادی  و ویژه و ضرورت دفع و بی خطر سازی آن  و نیاز به قرارداد مجدد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان  موضوع مطرح ومورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت .بررسی اصلاحیه بودجه سال 1397 شورای اسلامی   شهر بهارستان در جلسه مورخ 18/2/98  مطرح و پس از بررسی به مبلغ 000/000/360/3(سه میلیارد و سیصد و شصت میلیون) ریال  مورد تصویب و موافقت اعضای محترم قرار گرفت . لازم به ذکر است افزایش مبلغ 000/000/260( دویست و شصت میلیون ) ریال  به بودجه سال 1397 صرفاً جهت افزایش هزینه های حسابرسی با استناد به  ردیف 10 بند ج بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریها       می باشد . 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟