چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

دستور کار :

 
  1. بررسی لایحه شماره 823/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر تفویض اختیار به شهردار محترم در خصوص اعطا تعدیل عوارض شهرداری تا سقف 15 درصد 
  2. بررسی لایحه شماره 898/98 مورخ 21/1/98 شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی واگذاری استیجاری قسمتی از عرصه پارک خیابان فرشته شمالی جهت راه اندازی ترامبولین
  3. بررسی لایحه شماره 1456/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر تنظیف ، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی  
  4. بررسی لایحه شماره 1457/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر مساعدت به سیل زدگان 
  5. بررسی لایحه شماره 1498/98 مورخ 29/1/98 شهرداری مبنی بر درخواست خیریه شمیم معرفت اصفهان
  6. بررسی نامه های اداری ، مردمی  و اعضای محترممصوبات :بررسی لایحه شماره 823/98 مورخ 20/1/98 شهرداری مبنی بر تفویض اختیار به شهردار محترم در خصوص اعطا تعدیل عوارض شهرداری تا سقف 15 درصد  موضوع مطرح و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./بررسی لایحه شماره 898/98 مورخ 21/1/98 شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی واگذاری استیجاری قسمتی از عرصه پارک خیابان فرشته شمالی جهت راه اندازی ترامبولین موضوع مطرح و با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./ همچنین آقای محمد ابراهیمی به عنوان ناظر در این پروژه معرفی گردیدند./بررسی لایحه شماره 1456/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر تنظیف ، جمع آوری و حمل پسماندهای عادی موضوع مطرح  و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردید./بررسی لایحه شماره 1457/98 مورخ 26/1/98 شهرداری مبنی بر مساعدت به سیل زدگان  موضوع مطرح و مقررگردید  ضمن بررسی در خصوص اقلام مورد نیاز، به صورت غیر نقدی تهیه  وبا نظارت آقای مهدی اسدیان عضو محترم شورای اسلامی  اقدام گردد و لذا لایحه شهرداری مورد موافقت و تصویب اعضای محترم شورا رسید.بررسی لایحه شماره 1498/98 مورخ 29/1/98 شهرداری مبنی بر درخواست خیریه شمیم معرفت اصفهان موضوع مطرح واز دستور کار خارج و مقرر گردید شهرداری پیشنهاد  لازم در خصوص کمک به خیریه ها  و مراکز رسمی شامل بهزیستی و کمیته امداد را مجددا به شورا ارسال نماید .لذا با لایحه مذکور مخالفت گردید./
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟