چهارشنبه 21 فروردین 98

-دستور کار :
 
  1. بررسی  لایحه شماره 30051/97 مورخ 15/12/97 شهرداری مبنی بر فراخوان عمومی احداث بازار روز کوثر در شهر بهارستان
  2. بررسی لایحه شماره 31236/97 مورخ 26/12/97 شهرداری مبنی بر درخواست استرداد وجه آقای سید امیر سید
  3. بررسی لایحه شماره 30828/97 مورخ 25/12/97 شهرداری مبنی بر قرارداد مربیان و مدرسان خانه های فرهنگ شهرداری
  4. بررسی نامه شماره 31160/97 مورخ 27/12/97 شهرداری مبنی بر لایحه شورای نامگذاری در خصوص پیشنهاد نامگذاری معابر سطح شهر
  5. بررسی لایحه شماره 288/98 مورخ 8/1/98 شهرداری مبنی بر تامین نیروی انسانی سازمان آتش نشانی
  6. بررسی لایحه شماره 506/98 مورخ 15/1/98 شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی واحد تجاری واقع خیابان ولی عصر ، واحد شماره یک واقع در خیابان ایثار شمالی مجتمع نوروزی ، واحد های پنج / شش/ هشت  واقع در خیابان ایثار شمالی ، مجتمع محتشم کاشانی
  7. بررسی و تبادل نظر در خصوص مشاورین  شورای اسلامی در سال 1398


مصوبات :


بررسی  لایحه شماره 30051/97 مورخ 15/12/97 شهرداری مبنی بر فراخوان عمومی احداث بازار روز کوثر در شهر بهارستان موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سرمایه گذاری و حقوقی ارجاع ، و مقرر گردید ظرف ده روز نتیجه کمیسیون به جلسه شورای اسلامی اعلام گردد ./بررسی لایحه شماره 31236/97 مورخ 26/12/97 شهرداری مبنی بر درخواست استرداد وجه آقای سید امیر سید  موضوع مطرح و با لایحه موافقت و به تصویب اعضای محترم شورا رسید ./
بررسی لایحه شماره 30828/97 مورخ 25/12/97 شهرداری مبنی بر قرارداد مربیان و مدرسان خانه های فرهنگ شهرداری موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید./   
بررسی نامه شماره 31160/97 مورخ 27/12/97 شهرداری مبنی بر لایحه شورای نامگذاری در خصوص پیشنهاد نامگذاری معابر سطح شهر  موضوع مطرح و ابتدا با قید دو فوریت آن موافقت و سپس لایحه مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت ./بررسی لایحه شماره 288/98 مورخ 8/1/98 شهرداری مبنی بر تامین نیروی انسانی سازمان آتش نشانی موضوع مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول گردید ./بررسی لایحه شماره 506/98 مورخ 15/1/98 شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده عمومی واحد تجاری واقع خیابان ولی عصر ، واحد شماره یک واقع در خیابان ایثار شمالی مجتمع نوروزی ، واحد های پنج / شش/ هشت  واقع در خیابان ایثار شمالی ، مجتمع محتشم کاشانی موضوع مطرح و با لایحه موافقت و مورد تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفت ./
 

پیوندها

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟